کشف ماهی های دوزیست در یک جزیره

کشف ماهی های دوزیست در یک جزیره

کشف ماهی های دوزیست در یک جزیره ماهی های دوزیست , نخستین ماهی هایی که قابلیت زندگی در خشکی نیز داشتند، ۳۹۰ میلیون سال قبل به وجود آمدند، اما هنوز ابهاماتی درباره دلیل ورود این موجودات به خشکی وجود دارد. به عقیده دانشمندان دلیل این امر وجود موادغذایی بهتر، فرار از شرایط نامساعد در آب […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید