راه های نوین پرورش کودک خردمند و دانا

راه های نوین پرورش کودک خردمند و دانا کودکی که دوران خردسالی را می گذراند، بسیار بیشتر از خیلی از ما بزرگسالان خرد بیداردارد. بدین روی اولین و مهم ترین کاری که ما برای پرورش کودک خردمند باید انجام دهیم، این است که آن خرد اصیل الهی را سرکوب نکنیم، باورکنیدکودکمان به غایت دانا وخردمنداست. در […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید